ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่ทรงสนพระทัยในการจัดการเรียนของชาติ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้เยาวชนได้มีโอกาสรับการศึกษาทัดเทียมกัน อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำริส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ ทางวิชาการและด้านอื่นๆให้กว้างขวางยิ่งขึ้นประกอบกับวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 42 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ จังหวัดระยองและกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนเทิดพระเกียติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยน้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยอง ตำบลบ้านนา  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “มกุฎเมืองราชวิทยาลัย” (ราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมือง) เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม 2537
          วันที่ 29  ธันวาคม 2537 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์ โรงเรียน ณ ที่ตั้งโรงเรียนและทรงเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ สถานที่เรียนชั่วคราว พระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยว่า “ให้ดำเนินไปตามแนวทางของโครงการโรงเรียนที่จัดตั้งไว้”
          การดำเนินการจัดตั้งของโรงเรียน ดร.โกวิท    วรพิพัฒน์ และคุณหญิงสมจินตนา   ภักดิ์ศรีวงศ์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยให้นายสุรพงศ์   งามสม เป็นผู้ประสานงานหาที่ดิน ซึ่งนายพิทักษ์  นางอัจฉรา    เจียมพิรุฬห์กิจ  ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 46 ไร่เศษ และพันเอกสมัย-นางระเบียบ   ปานสมสวย ได้ร่วมบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน 28 ไร่เศษ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 74  ไร่  67  ตารางวา
          ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ครั้งแรก ในระดับ ม.1 และ ม.4 มีนักเรียน รวม 218  คน โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก 13,341,100 บาท มีนายสุรพงศ์   งามสม เป็นผู้บริหารคนแรก  และปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน   นายธงชัย  วนิชรัตน์ เป็นผู้อำนวยการ