ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการเรียนของชาติ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้เยาวชนได้มีโอกาสรับการศึกษาทัดเทียมกัน อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำริส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ ทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นประกอบกับวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 42 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ จังหวัดระยองและกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนเทิดพระเกียติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยน้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยอง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “มกุฎเมืองราชวิทยาลัย” (ราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมือง) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537
 
          วันที่ 29 ธันวาคม 2537 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ โรงเรียน ณ ที่ตั้งโรงเรียนและทรงเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ณ สถานที่เรียนชั่วคราว พระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยว่า “ให้ดำเนินไปตามแนวทางของโครงการโรงเรียนที่จัดตั้งไว้”

          การดำเนินการจัดตั้งของโรงเรียน  ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และคุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยให้นายสุรพงศ์ งามสม เป็นผู้ประสานงานหาที่ดิน ซึ่งนายพิทักษ์นางอัจฉรา เจียมพิรุฬห์กิจ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 46 ไร่เศษ และพันเอกสมัย-นางระเบียบ ปานสมสวย ได้ร่วมบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน 28 ไร่เศษ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 74 ไร่ 67 ตารางวา

          ปีการศึกษา  2537 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนครั้งแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 มีนักเรียน รวม 218 คน โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก 13,341,100 บาท มีนายสุรพงศ์ งามสม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก
  
          เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย