วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

              จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงชีวิตในวิถีพอเพียง เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกปรัชญา       ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมอักษรชื่อย่อของโรงเรียน          ม.ม.ว.คติธรรมของโรงเรียน       ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต – ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
คำขวัญประจำโรงเรียน         รักษ์ศักดิ์ศรี    มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริสีประจำโรงเรียน        เหลือง - ฟ้า
 
        

อัตลักษณ์โรงเรียน        นักสร้างสรรค์คุณธรรมอัตลักษณ์ 
      รับผิดชอบดี    มีวินัย   ใส่ใจจิตอาสา     นำพาความพอเพียงต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นราชพฤกษ์