เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงแก้วมกุฎ ฯ

คำร้อง  นายอุดม  นุสาโล
ทำนอง  อาจารย์ศักดา  สรรเสริญ

       
        
"มกุฎ"...เกียรติกู่ก้อง
 "เมืองราช" ...สถาบัน
 "วิทยาลัย"...คุณอนันต์
 เทิดพระเกียรติพิพัฒน์แผ้ว
        ปัญญาดุจดั่งแก้ว
ราชพฤกษ์พร้อมผลิบาน
เลือด เหลือง-ฟ้า หลอมวิญญาณ
สร้างศิษย์   เด่นมิร้าง
        วิชาการพรั่งพร้อม
ดนตรีและกีฬา  
คือบ่อเกิดประสบการณ์
ด้วยศรัทธาความภูมิใจ


มิ่งขวัญ
เพริศแพร้ว
เนาเนื่อง
องค์กุฎราช  กุมาร
ปฏิภาณ
เสกสร้าง
ใหญ่ยิ่ง
รอบรู้ คู่คุณธรรม
สิ่งแวดล้อมพัฒนา
สื่อศึกษาล้วนก้าวไกล
สร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่
สานสายใย มกุฎสัมพันธ์ มั่นยืนยง

 

เพลงมาร์ชมกุฎเมือง

คำร้อง  นายอุดม   นุสาโล
ทำนอง อาจารย์ศักดา   สรรเสริญ

         
         
มกุฎเมืองถิ่นเหลืองฟ้า
แหล่งความรู้  คู่ความดี
         เลิศคุณธรรมงามจรรยา
ศูนย์อบรม  บ่มจิตใจ
         ยอดเยี่ยมเปี่ยมล้นวิชาการ
กำเนิดศิลป์ถิ่นศาสตรา
         การกีฬาเด่นเป็นน้ำใจ
รวมพลังความรัก สามัคคี 


ราชพฤกษาเปล่งราศรี
สมศักดิ์ศรี "ราชวิทยาลัย"
สื่อศึกษาทุกด้านทันสมัย
สร้างวินัย สร้างปัญญา
เร่งสืบสานในด้านการศึกษา
เสริมคุณค่าประเพณี
รู้อภัย เปี่ยมไมตรี
เพื่อศักดิ์ศรี มกุฎเมือง เลืองลือไกล