กฎหมายอื่นๆ
ตรวจเงินแผ่นดิน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.47 KB
ป้องกันและปราบปรามทุจริต

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.21 KB
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.14 MB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.04 KB
คำสั่ง สพฐ เรื่อง การมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.29 KB