พรบ.การศึกษา
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ 2) พ.ศ.2553

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ 3) พ.ศ.2553

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB