ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือเวียน ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 7641
หนังสือเวียน ว4/2564 เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขเฉพาะ ดาวน์โหลดไฟล์ไว้ศึกษาครับ เผื่อใครมีคุณสมบัติจะได้ลดเวลาของ PA จาก 4 ปี เป็น 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.09 MB 7634
ประกาศปีิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.76 KB 70231
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.21 KB 72202
คำสั่งโรงเรียน ปี 2563
คำสั่งที่ 025/2564 เร่ื่อง คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมีนาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.13 KB 2
คำสั่งที่ 011/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 1890
คำสั่งที่ 009/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.05 KB 37002
คำสั่งที่ 008/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูต่างชาติ ตำแหน่งครูสอนวิทยาศาสตร์ (ครูอัตราจ้าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.3 KB 37002
คำสั่งที่ 007/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครู Co-teacher วิชาเอกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.67 KB 37001
คำสั่งที่ 006/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง Co-teacher วัชาเอกฟิสิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.25 KB 37001
คำสั่งครูปฏิบัติหน้าที่สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.34 KB 37013
37004
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมลูกเสือเหล่าอากาศ ภาคเรียนที่ 2 (แก้ไขปรับปรุง) ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.73 KB 50451
คำสั่งที่ 004/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรยาม าชวิทยาลัย ที่ 004/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.93 KB 50460
คำสั่งที่ 003/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่เวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.15 KB 56932
คำสั่งที่ 001/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.58 KB 65871
คำสั่งที่ 267/2563 เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมกราคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.67 KB 66563
คำสั่งที่ 266/2563 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมกราคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.82 KB 70233
คำสั่งที่ 265/2563 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.27 KB 70229
คำสั่งที่ 259/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 923.69 KB 70230
คำสั่งที่ 260/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.9 KB 70335
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.85 KB 72201
คำสั่งสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.14 KB 73317
คำสั่งที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบการเข้าพักอาศัยและจัดคนเข้าพักในบ้านพักโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.32 KB 73315
คำสั่งที่ 252/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.72 KB 73311
คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 /2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.27 KB 75622
คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนทำเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.17 KB 81139
คำสั่ง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.66 KB 81204
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.03 KB 94639
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมลูกเสือเหล่าอากาศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.25 KB 94827
คำสั่งกีฬาภายในครั้งที่ 27 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 97403
คำสั่งที่ 241/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 897.78 KB 246557
คำสั่งที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190 KB 246578
คำสั่งที่ 239/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 246573
แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารบุคคล
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 50439
แบบรายงานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 70.59 KB 50444
แบบบันทึกข้อความ รายงานกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 50442
บันทึกข้อความ ขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 50441
ใบเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.56 KB 246532
แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารวิชาการ
คำสั่งที่ 012/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 877.25 KB 1027
บันทึกข้อความเปลี่ยนชั่วโมงสอน Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 246532
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.83 KB 246623
แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารทั่วไป
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองทำกิจกรรมนอกเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.27 KB 294
บันทึกข้อความขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.19 KB 296
บันทึกข้อความขอใช้ถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.85 KB 295
บันทึกข้อความแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.37 KB 294
แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.47 KB 53420
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม เข็ม ค.ส.ล.) โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.35 KB 53418
ประกาศโรงเรียน ปี 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.34 KB 57411
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม ค.ส.ล. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.23 KB 57409
เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.28 KB 57949
ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การวัดผลและประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.42 KB 65827
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.01 KB 70225
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.43 KB 70225
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการการป้องกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.69 KB 70336
รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.6 KB 72181
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.27 KB 72181
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 73311
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244 KB 246540