ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประกาศโรงเรียน ปี 2565
แจ้งงดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.65 KB 1
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 534
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 534
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจักการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 29606
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.57 KB 29598
รับสมัครครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 29598
แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ใบสมัครงาน (ฉบับภาษาไทย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.29 KB 30437
ใบสมัครงาน (ครูต่างชาติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.88 KB 122334
ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3เดิม) ประเภทโควตา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.59 KB 40784
ประกาศรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.31 KB 40783
ประกาศรับรักนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.56 KB 40783
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 108386
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.34 KB 123549
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม ค.ส.ล. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.23 KB 123626
เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.28 KB 123461
ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การวัดผลและประเมินผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 600.42 KB 123209
ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.76 KB 123362
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.01 KB 123277
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.43 KB 123304
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการการป้องกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.69 KB 123256
รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปกครองหอพักนักเรียนประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.6 KB 123494
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.27 KB 123234
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 123305
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244 KB 123584