ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งโรงเรียน ปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 /2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.27 KB 1
คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนทำเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.17 KB 5525
คำสั่ง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.66 KB 5589
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.03 KB 19019
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมลูกเสือเหล่าอากาศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.25 KB 19206
คำสั่งกีฬาภายในครั้งที่ 27 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.1 MB 21783
คำสั่งที่ 241/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 897.78 KB 170934
คำสั่งที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190 KB 170937
คำสั่งที่ 239/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 170936
แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารบุคคล
ใบเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.56 KB 170926
แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารวิชาการ
บันทึกข้อความเปลี่ยนชั่วโมงสอน Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 170926
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.83 KB 170958
ประกาศโรงเรียน ปี 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244 KB 170926