คณะผู้บริหาร

นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวภัทรภร ชนะผล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายไชยวัฒน์ บุญมี
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายโสภณ วงษ์คงดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายวิสุทธิ์ กล้าหาญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวพัชรา วงษ์ทองดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป