ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ งามสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม บุญญานาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายรณภพ ตรึกหากิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายพิภพ นามสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย วนิชรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน