กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจสิตรา สิงห์ทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0944928228

นางขนิษฐา เนตรนิยม
ครูชำนาญการ

นางสุดารัตน์ พางาม
ครู

นางสาวศศิสกุล มีศิริ
ครูผู้ช่วย