กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจสิตรา สิงห์ทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขนิษฐา เนตรนิยม
ครูชำนาญการ

นางสุดารัตน์ พางาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิสกุล มีศิริ
ครูผู้ช่วย