กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารี รีรุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจสิตรา สิงห์ทอง

นางขนิษฐา เนตรนิยม
ครูชำนาญการ

นางสุดารัตน์ พางาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิสกุล มีศิริ
ครูผู้ช่วย