กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชูขวัญ มงคลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิสุทธิ์ กล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธาทิพย์ เกษมพิณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวิการ์ เชื้อนาข่า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริชาต บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัชฌาพัชญ์ แก้วแกมกาญจน์
ครูชำนาญการ

นางสาวปัทมา กรีถาวร
ครู

นายณัฐพงศ์ นุชสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก พวงพี่
ครูผู้ช่วย