กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนฤมล ไกรพงษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรา วงษ์ทองดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา สมคิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรินทร์ กงประโคน
ครูชำนาญการ

นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ
ครูชำนาญการ

นางวัฒนา สรรเสริญ
ครูชำนาญการ

นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริภา วงศ์ศรีแก้ว
ครูชำนาญการ

นายอนุชา โสลำภา
ครู

นางสาวรัตติกาล อินพูลวงษ์
ครู

นางสาวกนกพร มโนชมภู
ครู

นางทิตยา โนชัย
ครู

นายทัศกร โนชัย
ครู

นางสาวณพานันท์ ยมจินดา
ครูผู้ช่วย

นายวรพงศ์ ตันติชัยวนิช
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวรุจิรา ประพันธมิตร
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวธัญวัลย์ พาหา
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวสุนิศา ศิริแก้ว
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวอัญชนา คงมั่น
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐติยา ผิวอ่อน
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวนิราวรรณ สามพ่วงบุญ
ครูอัตราจ้าง