งานนักเรียนประจำ

นางสาวปัฐมาพร สุวรรณโชติ
ครู
หัวหน้างานนักเรียนประจำ

นายณัฐวุฒิ บุราโส
งานนักเรียนประจำ(ชาย)

นายณัฐพงศ์ นุชสุข
งานนักเรียนประจำ(ชาย)

นางลำดวน รินทะไชย
งานนักเรียนประจำ(หญิง)

นางวิมลรัตน์ ศรีวะรมย์
งานนักเรียนประจำ(หญิง)

นายณรงค์กรณ์ พลเทพ
ครูผู้ช่วย

นายไนยนิมมาน เนตรสังข์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาธิยา ประทุมทอง
งานนักเรียนประจำ(หญิง)

นางสาวพนิดา ศรีเจริญ
งานนักเรียนประจำ(หญิง)

นางสาวอังคณา อินชำนาญ
งานนักเรียนประจำ (หญิง)

นายมโนพัศ วงศ์อยู่

นางสาวบุญยืน หาญสูงเนิน
แม่บ้านหอพักหญิง

นางสาวแสงจันทร์ หาญสูงเนิน
แม่บ้านหอพักชาย