งานนักเรียนประจำ

นายติณห์ธนัชญ์ บุญพันธ์
งานนักเรียนประจำ (ชาย)
หัวหน้างานนักเรียนประจำ

นางสาวณพานันท์ ยมจินดา
งานนักเรียนประจำ (หญิง)

นางลำดวน รินทะไชย
งานนักเรียนประจำ(หญิง)

นางวิมลรัตน์ ศรีวะรมย์
งานนักเรียนประจำ(หญิง)

นายณัฐพงศ์ นุชสุข
งานนักเรียนประจำ(ชาย)

นายวันเฉลิม พนัสเดิม
งานนักเรียนประจำ (ชาย)

นายณรงค์กรณ์ พลเทพ
งานนักเรียนประจำ (ชาย)

นายไนยนิมมาน เนตรสังข์
งานนักเรียนประจำ (ชาย)

นางสาวปุลพร ชลปฐมพิกุลเลิศ
งานนักเรียนประจำ (หญิง)

นางสาวอังคณา อินชำนาญ
งานนักเรียนประจำ (หญิง)

นายมโนพัศ วงศ์อยู่
งานนักเรียนประจำ (ชาย)

นางสาวแสงจันทร์ หาญสูงเนิน
แม่บ้านหอพักชาย

นางสาวบุญยืน หาญสูงเนิน
แม่บ้านหอพักหญิง