งานนักเรียนประจำ

นางสาวปัฐมาพร สุวรรณโชติ
ครู
หัวหน้างานนักเรียนประจำ

นายณัฐวุฒิ บุราโส
งานนักเรียนประจำ(ชาย)

นายณัฐพงศ์ นุชสุข
งานนักเรียนประจำ(ชาย)

นายกิตติพงษ์ อ่วมหมี
งานนักเรียนประจำ(ชาย)

นายเจณรงค์ ตะพองมาส
งานนักเรียนประจำ(ชาย)

นางลำดวน รินทะไชย
งานนักเรียนประจำ(หญิง)

นางวิมลรัตน์ ศรีวะรมย์
งานนักเรียนประจำ(หญิง)

นางสาวศศิสกุล มีศิริ
งานนักเรียนประจำ(หญิง)

นางสาวสาธิยา ประทุมทอง
งานนักเรียนประจำ(หญิง)

นางสาวพนิดา ศรีเจริญ
งานนักเรียนประจำ(หญิง)

นางสาวอังคณา อินชำนาญ
งานนักเรียนประจำ (หญิง)

นางสาวบุญยืน หาญสูงเนิน
แม่บ้านหอพักหญิง

นางสาวแสงจันทร์ หาญสูงเนิน
แม่บ้านหอพักชาย