เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

นางจริณญา ทวีสัตย์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวมนพัทธ์ รื่นรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวกนกนาถ สุทธิสถิตย์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสาธิยา ประทุมทอง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอังคณา อินชำนาญ
ครูอัตราจ้าง