English Program

นางสาวชญานี ไทรสมุทร
ครู
หัวหน้าEnglish Program

นายไนยนิมมาน เนตรสังข์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าEnglish Program

นางสาวกฤษณา สุพรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุนันทา ธรรมสนิท
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพนิดา ศรีเจริญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาว สุกรรกราญ ไวสะอาด
ครูอัตราจ้าง

นายอภิรักษ์ อรุณ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0823474819
อีเมล์ : zz_soft_zz@hotmail.com

นางสาวปุลพร ชลปฐมพิกุลเลิศ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0910476964
อีเมล์ : pulaporn.c@gmail.com

นางสาวกนกพร อภิญ
ครูอัตราจ้าง

Mr.Dario Ferrater
ครูต่างชาติ

Mr.Mark Anthony Quidata Sulite
ครูต่างชาติ

Mr.Edson Ramos Liwag
ครูต่างชาติ

Mr.Jay Ylajas Caser
ครูต่างชาติ

Mr.Eric Dela Torre Odapin
ครูต่างชาติ

Mrs.Clofil Jane Odapin
ครูต่างชาติ