กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนตรี ชูราศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัฐมาพร สุวรรณโชติ
ครู

นางสาวณัฐพร เบญจามฤต
พนักงานราชการ