กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัฐมาพร สุวรรณโชติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0967950755
อีเมล์ : pae_ladyfirst@hotmail.com

นายมมานนท์ วิชิตการ
ครู
เบอร์โทร : 0841041655
อีเมล์ : padborh56@gmail.com

นายณรงค์กรณ์ พลเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพร เบญจามฤต
พนักงานราชการ