กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัฐมาพร สุวรรณโชติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวณัฐพร เบญจามฤต
พนักงานราชการ

นายณรงค์กรณ์ พลเทพ
ครูผู้ช่วย