กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปวริศา คำแหง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวุฒิ โกสัลล์วัฒนา