กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางปวริศา คำแหง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชัยวุฒิ โกสัลล์วัฒนา
ครู