กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปวริศา คำแหง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์

นายชัยวุฒิ โกสัลล์วัฒนา