กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววิมลรัตน์ ศรีวะรมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีเพทาย อรัญวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ นพพิบูลย์
ครูผู้ช่วย