กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวิมลรัตน์ ศรีวะรมย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวศิริวรรณ นพพิบูลย์
ครูผู้ช่วย