กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนิศา อวยพร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรนาฎ สรรเสริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา เมืองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัด
ครูชำนาญการ

นายสิทธิพันธุ์ กมลฤทัย
ครูชำนาญการ

นางสาวนารี ตันติชัยวนิช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชอ เหริน โช

นายโจเซฟ มอนทัลบา เฟอราริน

นางสาวชิวฟา เดนซิง พอสทิลลาส