กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนิศา อวยพร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิรนาฎ สรรเสริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา เมืองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัด
ครูชำนาญการ

นายสิทธิพันธุ์ กมลฤทัย
ครูชำนาญการ

นางสาวชญานี ไทรสมุทร
ครู

นายไนยนิมมาน เนตรสังข์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนารี ตันติชัยวนิช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชอ เหริน โช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชิวฟา เดนซิง พอสทิลลาส
ครูอัตราจ้าง