กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนิศา อวยพร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรนาฎ สรรเสริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา เมืองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัด
ครูชำนาญการ

นายสิทธิพันธุ์ กมลฤทัย
ครูชำนาญการ

นางสาวชญานี ไทรสมุทร
ครู คศ.1

นายไนยนิมมาน เนตรสังข์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนารี ตันติชัยวนิช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชอ เหริน โช

นางสาวชิวฟา เดนซิง พอสทิลลาส