กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนิศา อวยพร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรนาฎ สรรเสริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา เมืองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรภร ชนะผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัด
ครูชำนาญการ

นายสิทธิพันธุ์ กมลฤทัย
ครูชำนาญการ

นางสาวนารี ตันติชัยวนิช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชอ เหริน โช

นายโจเซฟ มอนทัลบา เฟอราริน

นางสาวชิวฟา เดนซิง พอสทิลลาส