กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิศากร ยมหา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกันยกานต์ ขวัญคำ
ครูชำนาญการ

นายสมหมาย ต้นกันยา
ครู

นายณัฐวุฒิ บุราโส
ครู

นายติณห์ธนัชญ์ บุญพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายวันเฉลิม พนัสเดิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนีวรรณ ชูศรีจันทร์
พนักงานราชการ